شبکه بهداشت و درمان عجب شیر
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

امام علی(ع)

آن كه فردا را از عمر خويش بشمارد، <پدیده> مرگ را به گونه واقعی نمی شناسد.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.